Mission Statement: Alternative Bottom – Czech Republic

Mission Statement: Alternative Bottom – Czech Republic

Globální ekonomická krize prvního desetiletí 21. století signalizuje hluboké problémy systému, který čerpá omezené přírodní zdroje bez valného ohledu k regeneračním schopnostem naší planety , vyrábí stále více zboží pro uměle vyvolávané potřeby a přitom systematicky zadlužuje konečné spotřebitele, nebývale rozšiřuje příjmovou a majetkovou nerovnost mezi lidmi a odsouvá stále více lidí na okraj společnosti. Domníváme se, že tyto dlouhodobé problémy systému nebudou odstraněny obnovou hospodářského růstu, ale jejich řešení bude vyžadovat zásadní úpravy modelů ekonomických a společenských aktivit. Z těchto důvodů je nutné, aby se občané stali spolutvůrci potřebných změn, nespoléhali se pasivně na politiky, ale aktivně navrhovali, zkoušeli a zaváděli přijatelné alternativní postupy.

V České republice existuje velké množství organizací a hnutí, které se zabývají teoretickým i praktickým rozvojem alternativního systému zdola. Úsilí o změnu je však často dílčí a roztříštěné, a proto se domníváme, že je na čase tyto různé aktivity propojovat , spojovat síly a spolupracovat na solidární a všestranně prospěšné bázi.

Jedním z našich cílů je proto vytvoření propojené sítě organizací různého typu. Mohou to být družstva, ekologická, genderová či duchovní hnutí a další iniciativy a místní organizace politických stran, jedno však budou mít společné – hledají alternativy k současnému neudržitelnému systému a spoléhají přitom na aktivity zdola. Tato pestrá síť zahrnuje i spolupráci se zahraničím (s prvními kontakty na Slovensku, v Německu a Rakousku).


Stavíme na hodnotách, jimiž jsou především:
• svoboda vyjádřená v možnosti skutečného výběru životních cest, včetně nekonzumního způsobu života,
• rovnost, kterou ale neztotožňujeme s rovnostářstvím,
• přímá demokracie, neboť se domníváme, že lidé jsou dostatečně způsobilí na to, aby o společných záležitostech mohli rozhodovat sami,
• spolupráce a solidarita jako nezbytné podmínky pro rozvoj místní samosprávy a komunitního života,
• spravedlnost, která je podmínkou fungující spolupráce,
• udržitelnost veškerých, nejen ekonomických aktivit a
• tvorba a ochrana životního prostředí, tvořící základní rámec našeho uvažování.

Institucionální základ pro společnost, která by mohla naplňovat takové cíle, vidíme v samosprávné síti občanských komunit, spolupracujících nejen na úrovni ekonomické, ale i politické a kulturní. Neznamená to však, že chceme předkládat nějaký jediný správný vzor k následování – naopak v různorodosti a pestrosti vidíme sílu naší sítě.

Jde nám především o to, aby stávající organizace či hnutí vystupovaly z izolace a navazovaly spolupráci jak mezi sebou, tak především s obcemi a nabízely jim odborné a organizační zázemí pro potřebné změny. Pokud takováto spolupráce odstraní duplicity, shromáždí potřebnou odbornou kapacitu, propojí ty, kdo umí, i ty, kdo potřebují pomoc, dosáhne synergického efektu a může významně urychlit rozvoj „zdola“ a vrátit občanům zájem o věci obce a větší podíl na politickém rozhodování.

Global economic crisis of the first decade of the 21st century indicates deep problems of the system, which draws on limited natural resources without much regard to the regenerative capacity of our planet, producing more and more goods to artificially induced needs and are not systematically leveraged end users, extending the unprecedented income and wealth inequality and pushes more people to the edge society. We believe that these long-term problems of the system will be removed restoring economic growth, but their solution will require major modifications to models of economic and social activities. For these reasons it is necessary for citizens to become co-creators of the necessary modifications, to passively rely on the policy, but actively proposed, tested and implement an acceptable alternative procedures.

The Czech Republic has a large number of organizations and movements engaged in theoretical and practical development of an alternative system below. Efforts to change is often partial and fragmented, and therefore we believe it is time to combine these different activities, join forces and work for solidarity and win-win basis.

One of our goals is, therefore, create a linked network of organizations of various types. They can be cooperative, environmental, gender, or spiritual movements and other initiatives and local organizations of political parties, one thing they have in common – looking for alternatives to the current unsustainable system, and relying on the activities below. This includes a wide network of cooperation with other countries (with the first contact the Slovak Republic, Germany and Austria).

Building on values, which include:
• freedom of expression in the possibility of real choice of life paths, including nekonzumního way of life,
• equality, but they do not identify with egalitarianism,
• Direct democracy, as we believe that people are mature enough to make the common issues can decide for yourself
• cooperation and solidarity as a necessary condition for the development of local government and community life,
• Justice, which is a prerequisite for functional cooperation
• Sustainability of all, both economic activity and
• creation and environmental protection, forming a basic framework for our thinking.

The institutional basis for a company that could meet such goals, we see the local network of civic communities, collaborating not only at the economic but also political and cultural. This does not mean that we want to make a single correct model to follow – on the contrary in the diversity and variety we see the power of our network.

We are primarily concerned that an existing organization or movement up from the isolation and initiate cooperation among themselves, and especially with the communities and offer them training and organizational support to the necessary changes. If such cooperation will remove duplicates, collect the necessary expertise, linking those who can, and those who need help achieve synergistic effect and can significantly accelerate the development of “bottom-up and return the matter to citizens interested in community and a greater share in political decision-making.


en_USEnglish