Day: March 29, 2011

Mission Statement: Alternative Bottom – Czech Republic

Globální ekonomická krize prvního desetiletí 21. století signalizuje hluboké problémy systému, který čerpá omezené přírodní zdroje bez valného ohledu k regeneračním schopnostem naší planety , vyrábí stále více zboží pro uměle vyvolávané potřeby a přitom systematicky zadlužuje konečné spotřebitele, nebývale rozšiřuje příjmovou a majetkovou nerovnost mezi lidmi a odsouvá stále více lidí na okraj společnosti. Domníváme se, že tyto dlouhodobé problémy systému nebudou odstraněny obnovou hospodářského růstu, ale jejich řešení bude vyžadovat zásadní úpravy modelů ekonomických a společenských aktivit. Z těchto důvodů je nutné, aby se občané stali spolutvůrci potřebných změn, nespoléhali se pasivně na politiky, ale aktivně navrhovali, zkoušeli a zaváděli přijatelné alternativní postupy.

V České republice existuje velké množství organizací a hnutí, které se zabývají teoretickým i praktickým rozvojem alternativního systému zdola. Úsilí o změnu je však často dílčí a roztříštěné, a proto se domníváme, že je na čase tyto různé aktivity propojovat , spojovat síly a spolupracovat na solidární a všestranně prospěšné bázi.

Jedním z našich cílů je proto vytvoření propojené sítě organizací různého typu. Mohou to být družstva, ekologická, genderová či duchovní hnutí a další iniciativy a místní organizace politických stran, jedno však budou mít společné – hledají alternativy k současnému neudržitelnému systému a spoléhají přitom na aktivity zdola. Tato pestrá síť zahrnuje i spolupráci se zahraničím (s prvními kontakty na Slovensku, v Německu a Rakousku).


Stavíme na hodnotách, jimiž jsou především:
• svoboda vyjádřená v možnosti skutečného výběru životních cest, včetně nekonzumního způsobu života,
• rovnost, kterou ale neztotožňujeme s rovnostářstvím,
• přímá demokracie, neboť se domníváme, že lidé jsou dostatečně způsobilí na to, aby o společných záležitostech mohli rozhodovat sami,
• spolupráce a solidarita jako nezbytné podmínky pro rozvoj místní samosprávy a komunitního života,
• spravedlnost, která je podmínkou fungující spolupráce,
• udržitelnost veškerých, nejen ekonomických aktivit a
• tvorba a ochrana životního prostředí, tvořící základní rámec našeho uvažování.

Institucionální základ pro společnost, která by mohla naplňovat takové cíle, vidíme v samosprávné síti občanských komunit, spolupracujících nejen na úrovni ekonomické, ale i politické a kulturní. Neznamená to však, že chceme předkládat nějaký jediný správný vzor k následování – naopak v různorodosti a pestrosti vidíme sílu naší sítě.

Jde nám především o to, aby stávající organizace či hnutí vystupovaly z izolace a navazovaly spolupráci jak mezi sebou, tak především s obcemi a nabízely jim odborné a organizační zázemí pro potřebné změny. Pokud takováto spolupráce odstraní duplicity, shromáždí potřebnou odbornou kapacitu, propojí ty, kdo umí, i ty, kdo potřebují pomoc, dosáhne synergického efektu a může významně urychlit rozvoj „zdola“ a vrátit občanům zájem o věci obce a větší podíl na politickém rozhodování.

Global economic crisis of the first decade of the 21st century indicates deep problems of the system, which draws on limited natural resources without much regard to the regenerative capacity of our planet, producing more and more goods to artificially induced needs and are not systematically leveraged end users, extending the unprecedented income and wealth inequality and pushes more people to the edge society. We believe that these long-term problems of the system will be removed restoring economic growth, but their solution will require major modifications to models of economic and social activities. For these reasons it is necessary for citizens to become co-creators of the necessary modifications, to passively rely on the policy, but actively proposed, tested and implement an acceptable alternative procedures.

The Czech Republic has a large number of organizations and movements engaged in theoretical and practical development of an alternative system below. Efforts to change is often partial and fragmented, and therefore we believe it is time to combine these different activities, join forces and work for solidarity and win-win basis.

One of our goals is, therefore, create a linked network of organizations of various types. They can be cooperative, environmental, gender, or spiritual movements and other initiatives and local organizations of political parties, one thing they have in common – looking for alternatives to the current unsustainable system, and relying on the activities below. This includes a wide network of cooperation with other countries (with the first contact the Slovak Republic, Germany and Austria).

Building on values, which include:
• freedom of expression in the possibility of real choice of life paths, including nekonzumního way of life,
• equality, but they do not identify with egalitarianism,
• Direct democracy, as we believe that people are mature enough to make the common issues can decide for yourself
• cooperation and solidarity as a necessary condition for the development of local government and community life,
• Justice, which is a prerequisite for functional cooperation
• Sustainability of all, both economic activity and
• creation and environmental protection, forming a basic framework for our thinking.

The institutional basis for a company that could meet such goals, we see the local network of civic communities, collaborating not only at the economic but also political and cultural. This does not mean that we want to make a single correct model to follow – on the contrary in the diversity and variety we see the power of our network.

We are primarily concerned that an existing organization or movement up from the isolation and initiate cooperation among themselves, and especially with the communities and offer them training and organizational support to the necessary changes. If such cooperation will remove duplicates, collect the necessary expertise, linking those who can, and those who need help achieve synergistic effect and can significantly accelerate the development of “bottom-up and return the matter to citizens interested in community and a greater share in political decision-making.

ACORN International provisionally affiliated ACORN – Comrade’s Company in March, 2011. Welcome to our first members in Europe!

Název : The Association of Community Organizations for Reform Now – Comrad´s Company Zkratka: A.C.O.R.N. – C.C. Český překlad: Asociace za Komunitní Organizace a sociální Reformy Nyní – Společnost Přátel a Kamarádů Cíl činnosti: Hlavním z cílů je připravov…at workshopy, shopy a setkání s cílem seberealizace a zdokonalování umění vést dialog v různých podmínkách a spojovat v umění seberealizace a dialogu všeobecná hlediska s jednotlivými tak, aby byla dodržena pravidla psychohygieny. Usilovat, aby překonáváním konfliktů mezi lidmi nedocházelo ke ztrátě lidských vnímání, jako je empatie, lidských pocitů jako je nadšení, kulturních zvyklostí jako je lidská solidarita. Například nově hledat paradigma v překonávání zrady vlastního já ve prospěch neosobního apelu k formování institucionalizaci, či financializaci. A.C.O.R.N. – C.C. je organizací usilující o sociální a solidární společnost. A.C.O.R.N. – C.C. chce pomáhat středně a nízko příjmovým rodinám a společenským skupinám, A.C.O.R.N. – C.C jim chce pomáhat se učit organizovat. Naše snaha o vybudování naší organizace míní vést k splnění těchto našich předsevzetí a to hlavně v oblasti, kde vidíme základní nedostatky v poskytování sociální pomoci potřebným.


A.C.O.R.N. – C.C. se chce snažit působit i morálně. Můžeme se vyjádřit i k politické situaci. ACORN – C.C. se nechce stát politickou stranou, A.C.O.R.N. – C.C. chce být nevládní společností, přesto chce mít ideo politický vliv a stejně tak i filosoficko morální. A.C.O.R.N. – C.C. chce ve své činnosti vytvořit základní komunitu -organizaci pro nízko a středně-příjmové skupiny lidí, chceme těmto lidem nabídnout kamarádský duch vztahu, ve kterém se budeme snažit vyvýšit jejich přednosti a nabídnout široké společnosti jejich uplatnění. Chceme vycházet z daných potřeb lidí, podle toho co nutného se jim nedostává, rozmlouvat s nimi o tom a hledat východiska. Chceme pomoci i lidem, kteří se nevyznají v zákonných možnostech a často se stává, že si sami nepožádají o nějaký nárok, který dle zákona mají. A.C.O.R.N. – C.C. bude budována jako společenská organizace, která se hodlá usilovat o sociální a ekonomickou spravedlnost a to prostřednictvím přímé akce (navržení možné reformy, společenské debaty, hledání východisek, nabídkou spolupráce, organizováním, nebo navržením a prosazením reformy), vyjednávání, prosazováním a nebo spoluprací s politiky. Naše organizace by se měla právě zaobírat společenskými východisky. Máme zájem o spolupráci se studenty, o spolupráci s inteligencí, ale také zájem o spolupráci s mladými lidmi obecně. Není nám ani cizí zahraniční politika státu a její dopady, chceme pomoci různým kampaním pro solidaritu, mezinárodní pochopení a sociální soucit mezi v mezích a normách platných pro naše sdružení! Máme zájem i o spolupráci s podnikateli.. Sídlo: Jahodová 42/2889 Praha 10 -Záběhlice , 106 00 Členství ve sdružení: Členem sdružení může být každý občan, který v době vstupu do sdružení dosáhl 15. narozenin, případně i občan jiného státu Evropské unie, pokud má platné povolení k trvalému pobytu na území ČR, pokud ne, může být čestným členem. Pokud zákon České republiky věkem nebo rozhodnutím soudů omezuje osobní výkon činnosti (např.výkon hmotné odpovědnosti) sdružení příslušným způsobem omezuje vykonávání takové činnosti či funkce uvnitř sdružení. Není dovoleno na území působnosti vytvářet hlasováním nebo členským složením majority proti ženám nebo proti členům mladších 27 let. Rozhodnutí nereprezentativní majority proti menšině podléhá opravným prostředkům podle těchto stanov. Orgány A.C.O.R.N. – C.C..: Nejvyšším orgánem je celostátní shromáždění kamarádů. Je tvořeno všemi členy A.C.O.R.N. – C.C. Celostátní shromáždění kamarádů zejména: – volí členy presidia A.C.O.R.N. – C.C, navrhuje druh a způsob činnosti celého sdružení. – celostátní shromáždění kamarádů se shází tak často, jak aktuálně požaduje shromáždění kamarádů většiny ZO. Jednou do roka se koná řádné výroční shromáždění. – sjezd ; je možné svolat i mimořádný sjezd, požádá –li o to většina základních organizací. . Statutární a výkonný orgán A.C.O.R.N. – C.C. : presidium je složeno z vicepresidentů a jednoho presidenta; za presidium jedná jménem A.C.O.R.N. – C.C. každý člen presidia samostatně. Členové presidia jsou voleni na dobu, kterou celostátní shromáždění kamarádů předem určí. Presidium může jmenovat tajemníka nebo několik tajemníků. V případě, že je jmenováno více tajemníků, může být určen generální tajemník. Presidium může navrhovat změny stanov a navrhovat kandidáty na vedoucí pro operativní činnost mohou navrhovat i samotné workshopy a shopy. O přijetí návrhů presidia rozhoduje většina členů celostátního shromáždění kamarádů. K zajištění shody jednání si presidium sestavuje jednací řád na základě rozhodnutí celostátního shromáždění kamarádů, které ho buď schválí, nebo potvrdí jednací řád presidia platný pro předchozí období. V případě, že by nastala zvláštní , či krizová situace dlouhodoběji bez vedení, může určit celostátní shromáždění kamarádů (většiny ZO) dočasné zástupce. Organizační struktura A.C.O.R.N. – C.C. Sdružení může svobodně vytvářet základní, okresní a krajské organizace. V základní organizaci rozhoduje sborové shromáždění kamarádů. Okresní organizace ustanovují výborové shromáždění kamarádů. Krajské organizace ustanovují sněmovní shromáždění kamarádů. V každé základní organizaci sborové shromáždění kamarádů určuje směry její činnosti. Základní organizace rozhodují o způsobu práce okresních shromáždění kamarádů a přípravě společných workshopů a shopů většinovým systémem. Základní organizace budu komunikovat hlavně prostřednictvím internetu. V každé základní organizaci rozhoduje samostatně shromáždění kamarádů dané organizace. Protože každá z místních organizací A.C.O.R.N. – C.C. může mít jiné podmínky a jiné potřeby a v každé se mohou chtít členové věnovat něčemu jinému a také jejich vedoucí pro operativní činnost v základních organizacích a navrhovaní vedoucí do okresních organizací a krajů také mohou mít jiné podmínky a čas na vykonávání této práce, smí si každá organizace určit tyto platnosti dle daných potřeb, například když volí zástupce do vyššího orgánu, nebo se rozhoduje čemu se bude v následujícím období věnovat, neboli se na tom můžou dohodnout. Základní organizace mají svobodu o tomto sami rozhodovat. Pakliže shromáždění kamarádů v dané organizaci neurčí jinak*, tak při účasti 30 členů rozhoduje 60 % většina. Při vyšším počtu členů se na každých 100 členů potřebná většina sníží o 1 % (tj. 101= 59 %, 201=58 % atd.). Za okresní, krajské a shromáždění rozhodují zvolení zástupci a to pouze se zvoleným hlasem ze základních organizací. Základní organizace volí svou většinou úkoly pro výkonné orgány podle potřeby pro vyšší orgány v okresním shromáždění kamarádů a to prostřednictvím svých zástupců. Stejně se volí úkoly pro krajské shromáždění kamarádů a pro shromáždění kamarádů . Okresní a krajská shromáždění kamarádů se konají tak často, jak většina ZO v jejich oblasti rozhodne většinovým hlasováním všech ZO v jejich oblasti. O přípravě workshopu, shopu každé základní organizace rozhodují členové na shromáždění kamarádů, A.C.O.R.N. – C.C. pak pracuje dle většinového systému všech ZO. Vedoucí pro operativní činnost vybírá shromáždění kamarádů, opět se rozhoduje většinovým systémem. Vedoucí mohou být navrhováni do téže funkce několikrát za sebou podle rozhodnutí shromáždění kamarádů i osobně a osobitně (například každý z nich jinak a na jinou dobu a je to proto, že každá organizace A.C.O.R.N. – C.C. může být v jiných podmínkách a vybraní vedoucí mohou mít jinak čas a podobně). Počet vedoucích závisí na shromáždění kamarádů, které o tom rozhoduje většinovým systémem.. *(shromáždění kamarádů může určit jinak proto, že například může upřednostnit zasloužené členy, či aktivnější dle aktuální potřeby, proto musejí být pravidla v této věci elastická a použitelná za každé podmínky) Zásady hospodaření: A.C.O.R.N. – C.C. vybírá ke své činnosti členské příspěvky ve výši 60,-; 120,-; 250,-; 500,- Kč nebo jejich násobků dle aktuálních potřeb hospodaření, které si určuje shromáždění kamarádů základní organizace samo a rozhodovat o tom musí všichni členové ZO. Příspěvky se v A.C.O.R.N. – C.C. vybírají pouze s rozumem a dbáme na to, aby je členové dávali z vlastní vůle v touze po společném cílu a v mezích jejich vlastních finančních možností! Pro studenty nebo důchodce může shromáždění kamarádů stanovit výběr příspěvků v poloviční výší členského příspěvku bez omezení užití jejich práv v A.C.O.R.N. – C.C. na polovinu. Nezaměstnaní členové mohou být od placení členských příspěvků osvobozeni. Není také ani dovoleno vybírat od jednotlivců pod životní minimum dle jejich pravidelného příjmu. A.C.O.R.N. – C.C. může získávat ze své aktivity prostředky od sponzorů a státních dotací. Pro svou činnost zřizuje A.C.O.R.N. – C.C jeden finanční účet a může i zřídit pro jednotlivé organizační jednotky další účty, dle aktuální potřeby a dohody. Zaplacený členský příspěvek je započítán dnem připsání příspěvku na účet sdružení. Zdrojem příjmů mohou být též dary a dotace. Transparentnost: A.C.O.R.N. – C.C. vytváří transparentní podmínky hospodaření tak, aby každý člen mohl sledovat, bez vážných překážek, své příspěvky na účtu, případně i kontrolovat osobně společné výdaje sdružení na účtu. Opravné prostředky: Považuje-li člen A.C.O.R.N. – C.C., s řádně připsanými členskými příspěvky, rozhodnutí některého z jeho orgánů za nezákonné nebo odporující stanovám, může do 30 dnů ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 6 měsíců od rozhodnutí požádat svého vedoucího pro operativní činnost a nebo příslušné územní vedoucí o jeho přezkoumání. Pokud se jedná o řešení s možností konfliktu zájmů, může na shromáždění kamarádů může vznést námitku, nebo se člen obrátit na vyšší orgán, jako je okresní nebo krajské shromáždění kamarádů, nebo shromáždění kamarádů presidia. Dočasné rozhodčí komise či rozhodci: Vedoucí orgán na základě žádosti shromáždění kamarádů může vytvořit k řešení konfliktu či žádosti o opravný prostředek rozhodčí komisi nebo kvalifikovaného rozhodce, z kvalifikovaných a bezúhonných členů A.C.O.R.N. – C.C. a to buď sám, nebo na doporučení shromáždění kamarádů, podle rozhodnutí shromáždění kamarádů. Komise nesmí být vytvářeny měsíc před výročním územním shromážděním, anebo tak, aby složitý případ nebyl v pravomoci komise rozhodnut do výročního územního shromáždění. Změny stanov: Výhradně celostátní shromáždění kamarádů může měnit stanovy A.C.O.R.N. – C.C. dle většinového systému rozhodnutí shromáždění kamarádů všech ZO.

 

Name: The Association of Community Organizations for Reform Now – Comrade’s Company Abbreviation: ACORN – C.C. Czech translation: Association for Community Organization and Social Reform Now – friends, work mates Objective: The main objective is to prepare the … at workshops, shops and meeting with a view to perfecting the art of self-realization and dialogue in different environments and linking the arts and self-realization general terms of dialogue with the individual so as to compliance with the rules of mental hygiene. Strive to overcoming the conflicts between people avoid the loss of human perception, such as empathy, human feelings like passion, cultural practices such as human solidarity. For example, look for a new paradigm to overcome the betrayal of the self in favor of the appeal from an impersonal to the formation of institutionalization, and financialization. A.C.O.R.N. – C.C. is an organization designed to promote social and solidarity-based society. A.C.O.R.N. – C.C. wants to help middle and low income families and social groups, ACORN – C.C wants to help them learn to organize. Our efforts to build our organization intends to lead to the fulfillment of our pledge, especially in areas where we see the basic weaknesses in the provision of social assistance to the needy. A.C.O.R.N. – C.C. wants to try and act morally. We can also comment on the political situation. ACORN – C.C. wants to become a political party, A.C.O.R.N. – C.C. wants to be a non-governmental companies, but wants to have ideological and political influence as well as philosophical and moral. A.C.O.R.N. – C.C. wants to operate a basic community organization for low-and middle-income groups of people, we offer these people the spirit of friendly relationship in which we seek to elevate their strengths and offer a broad community of application. We want to build on the needs of the people according to what they are lacking necessary, talk to them about it and find a solution. We also help people who are unfamiliar with the legal options and is often the case that you yourself ask for a claim, which according to law. A.C.O.R.N. – C.C. will be built as a social organization that intends to seek social and economic justice through direct action (proposing to reform, public debate, to find solutions, offer of cooperation, organizing, and designing and enforcing the reform), negotiation, enforcement and cooperation with, or policy. Our organization should just entertain social thesis. We are interested in working with students, cooperation with intelligence, but also interested in working with young people in general. We are not foreign or foreign policy and its effects, we help various campaigns for solidarity, international understanding and sympathy between the social limits and standards applicable to our association! We are also interested in cooperation with business .. Location: Strawberry 42/2889 Zabehlice 10 Prague, 106 00 Membership in the Association: member of the Association, any citizen who at the time of entry into the association has reached the 15th birthday, or a citizen of another European Union country, if a valid permit for permanent residence in the territory of, if not, can be an honorary member. If the law of the Czech Republic by age or by the courts power to restrict personal activities (např.výkon indemnity) associations appropriately restricts the exercise of such activities or functions within the association. It is not permitted on the territory of the Member or a vote to create the composition of the majority against women or against the members under the age of 27 years. Unrepresentative of the majority decision against the minority is subject to appeal under these statutes. Authorities A.C.O.R.N. – CC.: The supreme body is the national gathering of friends. It is made up of all members A.C.O.R.N. – C.C. National Assembly of friends in particular: – elect the members of the Presidium of ACORN – CC proposes to specify the whole association. – A national gathering of friends with Shaz as frequently as currently required assembly of friends most of the IP. Once a year held regular annual meeting. – Congress and may also convene an extraordinary congress, if requested by a majority of grassroots organizations. . Corporate and executive authority A.C.O.R.N. – C.C. : The Presidium is composed of vice presidents and one president, acting on behalf of the Presidium of ACORN – C.C. Each member of the Presidium of the self. Members of the Presidium are elected for a period to a national gathering of friends pre-determined. The Presidium may appoint a secretary and several secretaries. In the event that the appointment of more Secretaries, may be determined by the Secretary-General. The Presidium may propose amendments to the statutes and propose candidates for leading the operational activities may suggest itself as workshops and shops. The adoption of draft decision most members of the Presidium of the National Assembly of friends. To ensure conformity of the meeting, the Presidium shall draw up rules of procedure on the basis of The National Assembly of the friends that you either approve or endorse the rules of procedure applicable for the Presidium of the previous year. In the event that there are special or emergency situation in the longer term without guidance, may determine the national Assembly of friends (most VA) temporary representative. Organizational Structure A.C.O.R.N. – C.C. The association is free to create basic, district and regional organizations. The basic organization decides congregational meeting friends. District enshrine the committee’s organization meeting friends. Regional Parliamentary Assembly of the Organization enshrine friends. The basic organization of each congregational meeting friends, determines the direction of its activities. Basic decisions about how organizations work mates District Assembly and preparation of joint workshops and shops majority system. The basic organization will communicate mainly via the Internet. In each of the basic organization of the Assembly to decide as friends of the organization. Because each local organization ACORN – C.C. may have different policies and different needs and each may want something else to pay members and their leaders for the operational activities of basic organizations in designing and leading to regional organizations and counties also may have other conditions and time to carry out this work, each organization may have determine the validity, according to various needs, for example, when elected representatives to a higher authority, or to decide what it is we are going to pay, or it can be to agree. Basic organizations are free to decide themselves about this. IF gathering of friends in the organization indicated otherwise *, and the participation of 30 members of the 60% majority decides. The higher the number of members for every 100 members of the majority required shall be reduced by 1% (ie 101 = 59%, 201 = 58%, etc.). For the district, provincial assemblies and elected representatives and make decisions only with the chosen voice of the grassroots organizations. The basic organization elects its most tasks for the executive branch as necessary to higher authorities in the regional assembly of friends and through their representatives. Just choose the tasks for the regional meeting to gather friends and comrades. District and County Assembly of friends are held as often as most of their IP in the decision by majority vote of all the IP in their area. The training workshop, shop each basic organization members decide to gather friends, ACORN – C.C. it operates according to a majority of all the IP. Head for the operational activities of the Assembly chooses friends again be decided by majority system. Head can be designed to the same function several times in succession decisions of the Assembly of friends in person and specific (for example, each different and other times it is because each organization ACORN – CC can be in different conditions and selected leaders can have different time, etc.). Number of leaders depends on meeting friends, who shall decide by majority system .. * (Assembly buddies can determine otherwise, because such members may favor a well-deserved, and proactive as needed, therefore, must be rules in this case, elastic and applicable for each condition) Principles of management: ACORN – C.C. selected for its activity membership fee of EUR 60, -, 120 -, 250 -, 500, – CZK, or multiples thereof according to the current needs of the economy, which is determined by meeting friends, primary organization itself and decide, all members of the IP. Contributions in A.C.O.R.N. – C.C. selected only with reason and careful not to give the members of their own accord in the desire for common goals and within their own financial capabilities! For students, retirees or friends, the Assembly may determine the selection of contributions amounting to half of the membership fee without restrictions on the use of their rights in the ACORN – C.C. in half. Unemployed members may be from paying membership dues exempt. It is also not allowed to charge individuals under the minimum living according to their regular income. A.C.O.R.N. – C.C. can obtain from their activity funds from sponsors and government grants. For his work up A.C.O.R.N. – CC a financial account and can even set up for individual organizational units other accounts, according to current needs and agreements. Paid membership fee is calculated on contributions credited to the account of the association. Source of income can also be gifts and grants. Transparency: A.C.O.R.N. – C.C. create transparent conditions for farming, so that each member could see no serious obstacles, their contributions to the account, where appropriate, review the personal associations of common expenses in the account. Remedies: It is a member of ACORN – CC, properly attributed to membership fees, a decision of the authorities to be illegal or contrary to the statutes, may within 30 days from the date on which it learned about it, within 6 months of the decision to ask your manager for operational activity, or the territorial Head of the review. If the solution is the possibility of conflict of interest, the friends in the Assembly may raise an objection or a member go to a higher authority, such as district or regional gathering of friends or friends of the Presidium of the Assembly. Temporary arbitration panel or arbitrator: The head of the Assembly at the request of friends can make to conflict resolution or request for an appeal or arbitration panel of qualified arbitrators, qualified and respectable members of ACORN – C.C. either by itself or the Assembly on the recommendation of friends, decided by the Assembly of friends. The Commission shall be created one month before the anniversary of the territorial assembly, or so complicated that case was decided under the jurisdiction of the Commission to the annual regional meeting. Amendments to the Statutes: the exclusive nationwide gathering of friends can change the statutes of ACORN – C.C. by a majority decision of the Assembly of friends of all the IP.

Listen

Read phonetically

Dictionary – View detailed dictionary

Interview with Pascal Vuvu, a member of ACORN Canada

by Kate Ayalogu

Pascal Vuvu is a Nairobi, Kenyan citizen who migrated to Canada on June 12th, 2006. He has been using remittance services ever since he moved to Canada, taking care of his loved ones back home and sending funds to his Orphaned cousins in Uganda. On average Depending on how much Pascal saves from working, he sends approximately $100.00 CD abroad using services such as Western Union and Money Mart through Canada Post. He is charged $16.00 by Western Union for every $50.00 to $100.00 he sends, not including exchange rates. The cheaper alternative is to use Money Mart, which charges him $10.00 to send $50.00 to $100.00 abroad; however since banks are only found in Urban areas, Pascal must factor in travel expenses (transportation costs) in order for his family to attain the accesses they need to receive the funds.

 According to Pascal, “it’s too expensive for me to send money to my mum because that will mean I have to send money to one of the relatives in Nairobi who will have to travel about 400 kilometers home.” He continues saying that his cousin will have to spend more than what he has spent sending money home.

 “Fare from Nairobi to my rural home area is Kshs. 3000.00 two ways, and sending $50.00 dollars is equivalent to Kshs. 3000.00. For someone to travel or take money to my mum I have to pay for their fare as well which makes it more expensive” He adds that relying on another to pass on these funds to his mother is risky due to theft.

 Pascal could be saving anywhere from $11.00 to $20.00 from remittances were the fees cheaper. This could mean a savings of up to $100.00 a year, if not more, which would contribute to his mother’s, orphaned cousins’, and his safety and security.

 Money regulation is very important for us since we assist in stimulating the economy back home. The money we send assist with either medical services or temporary employment – Pascal Vuvu


en_USEnglish